Liên lạc VHF đặt trong không gian nhằm hỗ trợ tăng cường kiểm soát không lưu – Giải pháp kết nối các bầu trời